ACCA 13門(mén)全科簽約班

ACCA 13門(mén)全科簽約班 掃二維碼繼續學(xué)習

名師授課,全科高清網(wǎng)課+OBU論文申請輔導網(wǎng)課
價(jià)格: 28800.00
班級特色:名師授課 16h答疑 直播串講 模擬測試 在線(xiàn)題庫 全程督學(xué) 定制學(xué)習計劃 考后規劃 資料下載
支付方式
支付寶支付
微信支付
銀聯(lián)支付
點(diǎn)擊咨詢(xún)  加入購買(mǎi)